2023-04-15 16:08:25

طراحی مجله اینترنتی / چند منظوره

طراحی مجله اینترنتی / چند منظوره

وقتی بیشتر با نور پر می شویم، تاریکی کجا می رود؟

جواب: جایی نمی رود. فقط متوازن تر می شود. یادت باشد که رشد و صعود محصول یکپارچه شدنِ تمام چیزی است که تو هستی. یعنی این اجازه را دهی که همه چیز معتبر و درست است (پذیرش در مقابل مقاومت). برای همین هر چه تکامل بیشتری پیدا کنی، آگاهی تو از تاریکی بیشتر می شود، چون می خواهی همه اش را در درون خودت متوازن تر و یکپارچه تر کنی.

یادت باشد که همه ی آنچه که هست، یعنی آن یگانه، از تمام تاریکی و نوری که در آن است آگاه است.

سوال: پس کلید توازن این است که قسمت های تاریک و درون خودت را پذیرفته و حتی دوستشان داشته بشی؟

جواب: بله، البته. یعنی پذیرش.
اصلا اگر آن ها را نپذیری، کجا می خواهی بفرستی؟
جایی به غیر از تو وجود ندارد!