2023-04-15 16:18:40

طراحی مجله اینترنتی / چند منظوره

طراحی مجله اینترنتی / چند منظوره

نیایش خاموش تصدیقِ ” تمامِ آنچه هست” است.

در این نیایش، می دانم که هر نیایشی که تا به حال کرده ام توسط روح شنیده می شود و این که روح تمام آنچه را که خواسته ام به من داده است.

این یک تصدیق است که روح من در محبت و لطفِ کاملِ خداوند است.

این تصدیق وضعیت کل من است. کمال و هستی تمام آنچه من آرزو دارم، همه آنچه که می خواهم به طور مشترک خلق کنم، از قبل در واقعیتِ من است.

من این را نیایش خاموش می نامم زیرا می دانم که وجود من از قبل برآورده شده است. نیازی به درخواست چیزی از روح نیست، زیرا قبلاً داده شده است.