2023-04-15 15:33:00

طراحی مجله اینترنتی / چند منظوره

طراحی مجله اینترنتی / چند منظوره

هنگام مراقبه، تنها کار تو این است که نسبت به آنچه که در این لحظه برمی خیزد کنجکاو باشی.
سعی نکن که از هیچ کدام از تجربیاتت خلاص شوی.
افکار دیوانه کننده: تنها نگاهشان کن
احساسات نامطلوب: فقط در آنها نفس بکش. با آنها گریه کن. بخند.
حتی به آن بخشی از وجودت که از مراقبه کردن بیزار است هم عشق بورز؛ آن بچه ای که نمیتواند ساکن بنشیند و میخواهد جای دیگری باشد.
آن بچه ای که به خاطر افکار “غیرمعنوی” و احساسات “منفی” اش احساس گناه و خجالت می کند.
کودکی که شدیداً دلش میخواد از این جا فرار کند و کار دیگری انجام دهد.
با آغوشی باز آنها را در بر بگیر.
در آنها نفس بکش و به آنها عشق بورز

در مراقبه، هر چه که نامطلوب است؛ خواستنی است.
حتی مقاومت تو، مقدس است

💜جف فاستر