2023-04-15 16:02:57

طراحی مجله اینترنتی / چند منظوره

طراحی مجله اینترنتی / چند منظوره

با طبیعت دوست شو

تو به طبیعت نیاز داری تا آموزگار تو شود و یاری‌ات کند تا دوباره با وجود [وجود حقیقی‌ات] متصل شوی. اما نه تنها تو به طبیعت نیاز داری، بلکه طبیعت هم به تو نیاز دارد. تو‌ از طبیعت جدا نیستی.

همگیِ ما بخشی از آن یگانه‌ی زندگی هستیم که خود را به اشکال بی‌شمار در سراسر هستی، جلوه‌گر می‌سازد. شکل‌هایی که همگی به گونه‌ای کامل با هم مرتبط هستند.

با طبیعت دوست شو

تو به طبیعت نیاز داری تا آموزگار تو شود و یاری‌ات کند تا دوباره با وجود [وجود حقیقی‌ات] متصل شوی. اما نه تنها تو به طبیعت نیاز داری، بلکه طبیعت هم به تو نیاز دارد. تو‌ از طبیعت جدا نیستی.

همگیِ ما بخشی از آن یگانه‌ی زندگی هستیم که خود را به اشکال بی‌شمار در سراسر هستی، جلوه‌گر می‌سازد. شکل‌هایی که همگی به گونه‌ای کامل با هم مرتبط هستند.